Linie 11/28 og 41/27 (Strøgbussen 100 år)

Pr. 14. august 2017 er forummet på Bussnak.dk nedlagt. Alle emner (tråde) er arkiveret her på Off-peak. Indlæggene er overflyttet, så de er læsbare, men der er visse layoutmæssige fejl, som ikke forventes rettet. Linjeændringer i Hovedstadsområdet kan fortsat diskuteres på Sporvejsforum.dk.

Alle emner

5 svar

Linie 11/28 og 41/27 (Strøgbussen 100 år) (#2995)

Jesper KD skrev 23-06-2013 04:56:

="Thomas de Laine"
="Jesper KD"
="Jesper KD" Og en lille bonus: Hvilken linje kunne I tænke jer at høre om næste gang?

Trods den ikke helt overvældende interesse står tilbuddet stadig ved magt :-) Er der en linje, hvis historie og ændringer fra start til slut du kunne tænke dig at høre om?


Hvad med 100-årsjubilaren linje 11/28 og dens tro følgesvend gennem mange år, linje 27/41?


Jo, så skidt da :-) Rettelser, kommentarer og tilføjelser er meget velkomne!

LINIE 11 II

[11-BOG+ABKS]
(06 [ABKS+BYT2-1975 s. 45] el. 05 [11-BOG] Første forsøg med motorbusser på “Strøgbussen” (Hesteomnibuslinie) drevet af Frederiks¬berg Spor¬vejs- og Elektricitets-Aktieselskab (Mariendalsvej) (fra 1918 A/S Frederiksberg Sporveje) og benævnt “O” (for Omnibus?)):
Rådhuspladsen-Strøget-Kgs. Nytorv
5.11.13 Motorbuskørsel på Strøg¬bussen.
17-19 Ind¬stillet pga. benzinmangel.
1.7.19 Overtaget af Køben¬havns Sporveje (Mariendalsvej).
1.10.19 Linienr. 11:
11 Rådhuspladsen-Strøget-Kgs. Nytorv
21.4.25 Garageskift til KS Ahlefeldtsgade.
1.3.26 Forlænget til Hoved¬banegården v. Frihedsstøtten.
27.7.27 Forlænget ad Vesterbrogade-Frede¬riks¬berg Allé til Frederiksberg Runddel (15), nogle ture dog kun til Frederiksberg Allé/Kingosgade [ABKS s. 13] (iflg. BYT5-2002 s. 219 nogle ture forlænget 27.7.27 så ej alle ture til Frihedsstøtten men nogle ture til Frederiksberg Runddel. Frihedsstøtten-ture forlænget 1.12.27 (el. 1.11.27 [HTL]) forlænget til Frederiksberg Allé/Kingosgade).
19.5.29 Forlænget så ej alle ture til Kgs. Nytorv men nogle ture ad Bredgade-Grønningen til Østerbro st. (fra 15.5.34 Østerport st.).
15.10.38 Garageskift så KS Ahlefeldtsgade og Blegdamsvej [AM+HL1].
11.9.39 Forkortet så ej til Østerport st. men til Kgs. Nytorv.
1.5.40 Indstillet “midlertidigt” (genoptaget 30.11.47 med nyt linienr. 28).

LINIE 28


30.11.47 Genoprettet med nyt linienr. efter den “midlertidige” nedlæggelse af 11 1.5.40, dog omlagt så ej ad Strøget i begge retninger men ad V. Voldga-de>Farvergade>Kompagnistræde>Læderstræde>Store Kirkestræde>Ll. Kon-gensgade mod Kgs. Nytorv; KS Ahlefeldtsgade:
28 Kgs. Nytorv->Strøget (Østergade>Amagertorv>Vimmel¬skaftet>Ny-gade>Frederiksberggade)>/<Ll. Kongensgade<St. Kirkestræ¬de<Høj¬bro Pl.<Læderstræde<Kompagnistræde<Farvergade<V. Voldgade<-Råd¬huspladsen-Vesterbrogade-Frederiksberg Allé-Frede¬riks¬berg Rund¬del
1.5.60 Forlænget ad Pile Allé-Roskildevej til Skel¬let. Garageskift så KS Ahlefeldtsgade og Valby.
1.11.61 Garageskift så 100 % KS Valby.
17.11.62 Omlagt mod Skellet pga. førsøg med gågade så ej ad Strøget (Øster¬gade>Ama-gertorv>Vimmelskaftet>Nyga¬de>Frederiksberggade) men Hol¬mens Kanal>Vingårdsstræde>Fortunstræde>Gl. Strand>Ny¬bro¬ga¬de>Råd-husstræde>Løngangstræde>-V. Voldgade og omlagt ved Kgs. Nytorv så ej ende-station ved “Krinsen” over for Ll. Kongensgades udmun¬ding men på Ll. Kongens-gade v. Magasin du Nord.
1.6.65 Enmandsbetjening indført.
1.4.67 Forlænget på nogle ture fra Skellet ad Roskildevej-Rød¬ovre¬vej-Islevhusvej->Marbjergvej>Frederiks¬sunds¬vej til Husum Torv og retur ad Islevhusvej (136+137).
28.4.68 Forlænget om aftenen, da samkørsel med 41 Kgs. Nytorv-Havnegade i aftentimerne så nogle ture fra Kgs. Nytorv ad Tordenskjoldsgade (nu August Bournonvilles Passage-Tordenskjoldsgade)->Holbergs¬ga¬de>Her¬luf Trolles Gade til Havnegade og retur ad Tordenskjoldsgade [AM+plan] (senere i flere driftsperioder, fra 73/74 angivet på kort).
15.4.73 (evt. 14.10.73) Udvidet så flere ture til Havnegade.
1.10.74 Over¬ta¬get af HT Valby.
PK79+HT80-kort/HT80/81-kort Omlagt i Islev pga. vejomlægning så ej direkte ad Rødovrevej men Slotsherrensvej-ny Tårnvej.
26.4.81 Driftsområdeskift til HT Islevdalvej.
24.4.83 Havnegade-ture omlagt i sløjfen ved Havnegade så ej Herluf Trolles Gade men Hol¬bergs¬gade>Nyhavn>Havne¬gade og endestation flyttet til D/S Øresunds terminal.
30.5.83-sommer 85 Havnegade-ture midlertidig omlagt ved Kgs. Nytorv så ej Torden¬skjolds-gade (nu August Bournonvilles Passage-Tordenskjoldsgade) men Holmens Kanal-Holbergsgade (evt. Nyhavn?! [HTBR83 s. 11]).
4.85 (uge 17) Endestation i Havnegade flyttet så ej ved fortovskant men i nyanlagt refu¬ge nærmere flyvebådsterminalen [BF8.3].
20.4.86 Udvidet så ej nogle ture til Kgs. Nytorv men alle ture til Havne¬ga¬de.
19.9.86-11.1.88 Midlertidigt omlagt pga. opgravning til vekslestation så ej Frederiksberg Allé i begge retninger men Platanvej>Vesterbrogade mod Havnegade [HTL].
31.8.89 Omlagt mod Havnegade så ej Farvergade>Kom¬pagni¬stræde>Læder¬stræ¬de (“Stræ-det”) men V. Voldgade>Stormgade>Vinde¬broga¬de>Høj¬bro Pl. [BF59.3].
1.4.90 Driftsområde¬skift fra HT Islevdalvej til HT Valby.
24.3 [HTL] el. 28.4.91 Driftsom¬råde¬skift til HT Islevdalvej.
28.4.91 Omlagt så ej til Havne¬gade (27) men fra Kgs. Nytorv ad Bredga¬de>/<St. Kongensgade<Dr. Tværgade<Bredga¬de<-Skt. Annæ Pl. til Kvæsthusbroen (66). Fælles vognløb med 27 ophørt.
26.9.93 Forlænget og omlagt så ej Marbjergvej>Frederiks¬sunds¬vej til Husum Torv og retur ad Islevhusvej men ad Islevhusvej-Husum Torv-Storegårds¬vej-Bystævnet til Bystævneparken (22).
1.4.94 Nyudbud i 4. udbudsrunde: Overtaget af Linjebus A/S Køben¬havn.
28.12.94 Trafikkontorskift til Linjebus A/S City [BF103.9].
16.1.95 Busstop Storegårdsvej/Frederikssundsvej mod city nedlagt (fortsat fælles busstop med 166 og 200S på Husum Torv).
3.9.95 Omlagt ved Rådhus¬pladsen så ej Vester¬brogade men V. Vold¬gade-Jern¬banegade-Hammerichsgade.
24.9.95 Omlagt så man-lør i dagtimer¬ne via Rødovre Parkvej til Rødovre Centrum og retur.
29.10.95-3.4.96 Midlertidigt omlagt pga. etablering af rundkørsel på Højbro Pl. så ej Vingårds-stræde>Fortunstræde>Gl. Strand>Nybrogade mod Rød¬ovre og Højbro Pl.>St. Kirkestræde>Ll. Kongensgade mod Havnegade men Holmens Kanal-Vinde¬brogade i begge retninger [TTV2.11.95].
3.4-2.6.96 “Midlertidigt” omlagt så mod Husum ej Vingårdsstræde>Fortun¬stræ¬de men Holmens Kanal>Ved Stranden [TTV6.5.96].
2.6.96 Omlagt så ej via Højbro Pl.-Kgs. Nytorv til Kvæsthusbroen (550S) men V. Vold-gade-Stormgade-Vindebrogade-Christiansborg Slotsplads-Børsgade-Knippelsbro-Torvegade-Christmas Møllers Pl.-Amagerbrogade-Sundbyvester Pl.-Amager Landevej-enten Tårnbyvej-Englandsvej-Løjtegårdsvej til Amagerhallen eller Amager Landevej-Løjtegårdsvej-Amagerhallen-Løjtegårdsvej til Vestamager, Kongelundsvej/Finderupvej (11). Omlagt så alle ture via Rødovre Parkvej til Rødovre Centrum og retur (27):
28 (Vestamager, Kongelundsvej/Finderupvej-Løjtegårdsvej-Amagerhallen-Løjtegårdsvej-Amager Landevej)/(Amagerhallen-Løjtegårdsvej-Eng¬landsvej-Tårnbyvej)-Amager Landevej-Sundbyvester Pl.-Amagerbrogade-Christmas Møllers Pl.-Torvegade-Knippelsbro-Børsgade-Christiansborg Slotsplads-Vindebrogade-Stormgade-V. Voldgade-Råd¬huspladsen-Jernbanegade-Hamme-richsgade-Vesterbro¬gade-Frederiksberg Allé-Frede¬riks¬berg Rund¬del-Pile Allé-Roskildevej-Rød¬ovre¬vej-Rødovre Parkvej-Rødovre Centrum-Rød¬ovre Parkvej-Rødovrevej-Islevhusvej-Husum Torv-Storegårds¬vej-Bystævnet-Husum, Bystævneparken
10.10.96 Ændret på Rådhuspladsen så byttet busstop med 6. 2 og 28 holder ved busstoppet nærmest kortsalget mod Amager og 6 og 29 ved nabostoppestedet mod Kgs. Nytorv [TTV10.10.96].
8.12.96 Busstopændringer på strækningen Amager Boule¬vard/Ama¬ger¬bro¬gade-Sundbyvester Pl. pga. Priobus-forsøg [TTV10.12.96].
27.1.97 Busstop ændret så via selve Sundbyvester Pl. mod Husum og busstop fra city på Amager¬brogade efter Sundbyvestervej flyttet til før Sundbyvestervej, ud for Sundbyvester Pl. [TTV28.1.97].
Primo 5.97 Forkortet pga. vold så efter kl. 18.30 ej til Bystævneparken men kun til busstop ved hovedind¬gan¬gen til Plejehjemmet Bystævne¬par¬ken. Yderligere forkortet 19.5.97 så aftenture kun til Husum Torv. Forlænget 23.5.97 så atter aften til Bystævneparken og bemandet med to chauf¬fører [BF122.5+TTV2.5.97].
23.6.97 Omlagt så endestationsophold på Husum Torv efter kørslen via Bystævneparken. Aften også via sløjfen mod Bystævneparken, uden stop ved Vestvolden og ingen pengebeholdning på strækningen [BF123.11-12].
24.5.98 7. udbudsrunde: Overtaget af Bus Danmark A/S Islev med gasbusser.
(5/9.98 Busstop ved Bystævneparken/Vestvolden evt. nedlagt [TH+HTÆ1.2.98]).
27.9.98 Forkortet så ej Storegårds¬vej-Bystævnet til Bystævneparken (22) men til Husum Torv og Amagerhallen-ture forkortet så ej Amagerbrogade-Amager Landevej-Tårnbyvej-Englandsvej-Løjtegårdsvej til Amagerhallen (350S) men til Sundbyvester Pl.
30.5.99 Driftsområdeskift så Bus Danmark A/S Ryvang med gasbusser.
9.1.2000 Sundbyvester Pl.-ture forlænget ad Amagerbrogade-Amager Landevej-Løjtegårdsvej-Englandsvej til Tårnby st.
14.4.2000 Busstop i Vesterbrogade ved Hovedbanegården mod Rådhuspladsen flyttet frem til refugen ved Bernstorffsgade (150S).
20.10.2002 Forkortet så ej til V. Vold¬gade-Stormgade-Vindebrogade-Christiansborg Slotsplads-Børsgade-Knippelsbro-Torvegade-Christmas Møllers Pl.-Amagerbrogade-Sundbyvester Pl.-Amager Landevej-Løjtegårdsvej-Amagerhallen-(Englandsvej-Tårnby st.)/(Vestamager, Kongelundsvej/Finderupvej (2A+5A+34) men til Rådhuspladsen og forlænget så ej alle ture til Husum Torv men nogle ture ad Frederikssundsvej-Herlev Hovedgade-Stationsalleen til Herlev st. (5). Overtaget af Connex Danmark A/S Vasbygade (diesel, 7. udbud).
25.5.2003 Nedlagt (6A+26+15).

LINIE 41


2.7.54 Tomandsbetjent buslinie oprettet (16.6.24: 13); KS Valby [BF185.33-34]:
41 Havnegade-<Herluf Trolles Gade<Holbergsgade<-Tordenskjoldsgade (nu Tordenskjoldsgade-August Bournonvilles Passage)-Kgs. Nytorv->Strøget (Østergade>Amagertorv>Vimmel¬skaftet>Ny¬gade>Frederiks¬berggade)>/<Ll. Kongensgade<St. Kirkestræ¬de<Høj¬bro Pl.<Læder¬stræde<Kom-pagnistræde<Farvergade<V. Voldgade<-Råd¬huspladsen-Vesterbrogade-Frederiksberg Allé-Frede¬riks¬berg Rund¬del-Pile Allé-Roskil¬de¬vej-Roskildevej/Damhussøen/Peter Bangs Vej
17.11.62 Omlagt mod Damhussøen pga. forsøg med gågade så ej ad Strøget (Østergade>A-ma¬gertorv>Vimmelskaftet>Nyga¬de>Frederiksberggade) men Holmens Kanal>Vingårdsstræde>Fortunstræde>Gl. Strand>Ny¬bro¬ga¬de>Frederiksholms Kanal>Vandkunsten>Løngangstræde>-V. Voldgade og omlagt ved Kgs. Nytorv så ej busstop ved “Krinsen” over for Ll. Kongensgades udmun¬ding men på Ll. Kongensgade v. Magasin du Nord.
1.5.64 Forlænget fra Dam¬hussøen/Peter Bangs Vej ad Roskildevej til Dam-hustorvet/Damhuskroen [KSBR64/65].
1.6.65 Enmandsbetjening indført.
1.4.67 Forlænget på nogle ture ad Damhus Boulevard-Rødovre st.-Abildkær-Storekær-Ager¬kær-Nørre¬kær-Avedøre Havnevej-Tårnvej(-Valhøjs Allé-Korsdals¬vej-Rødovre Parkvej, kun man-fre i morgenmyldretid, efter¬mid¬dag modsat) til Rødovre Parkvej v. Carlsro (138).
15.10.67 Myldretids¬kørslen i Rødovre industrikvarter ophørt (46) så altid ad Tårnvej-Rødovre Parkvej.
1.10.74 Over¬ta¬get af HT Valby.
26.4.81 Driftsområdeskift til HT Islevdalvej.
24.4.83 Omlagt i sløjfen ved Havnegade så ej Herluf Trolles Gade men Hol-bergsgade>Nyhavn>Havne¬gade og endestation flyttet til D/S Øre¬sunds terminal.
30.5.83-sommer 85 Midlertidig omlagt ved Kgs. Nytorv så ej Torden¬skjolds¬gade (nu August Bournonvilles Passage-Tordenskjoldsgade) men Holmens Kanal-Holbergsgade (evt. Nyhavn?! [HTBR83 s. 11]).
4.85 (uge 17) Endestation i Havnegade flyttet så ej ved fortovskant men i nyanlagt refu¬ge nærmere flyvebådsterminalen [BF8.3].
19.9.86-11.1.88 Midlertidigt omlagt pga. opgravning til vekslestation så ej Frederiksberg Allé i begge retninger men Platanvej>Vesterbrogade mod Havnegade [HTL].
28.5.89 Omlagt i Rødovre så ej Storekær-Agerkær-Nørrekær men direkte ad Avedøre Havnevej (161).
31.8.89 Omlagt mod Havnegade så ej Farvergade>Kom¬pagni¬stræde>Læder¬stræ¬de (“Stræ-det”) men V. Voldgade>Stormgade>Vinde¬broga¬de>Høj¬bro Pl. [BF59.3].
1.4.90 Driftsområde¬skift fra HT Islevdalvej til HT Valby.
21.10.90 Nyt linienr. 27.

LINIE 27 II


21.10.90 Nyt linienr. for 41; HT Valby:
27 Havnegade-<Nyhavn<Holbergsgade<-Tordenskjoldsgade (nu Tordenskjoldsgade-August Bournonvilles Passage)-Kgs. Ny¬torv->Hol¬mens Kanal>Vingårdsstræde>Fortunstræde>Gl. Strand>Ny¬bro¬gade>Frederiksholms Kanal>Vandkunsten>Løngangstræde>/<Ll. Kongensgade<St. Kir¬ke¬stræde<Høj-bro Pl.<Vindebro¬gade<Stormgade<-V. Voldgade-Råd¬huspladsen-Vesterbrogade-Frederiksberg Allé-Frede¬riks¬berg Rund¬del-Pile Allé-Roskildevej-Damhustorvet-Damhus Boulevard-Rødovre st.-Abildkær-Avedøre Havnevej-Tårnvej-Rødovre Parkvej v. Carlsro
24.3 [HTL] el. 28.4.91 Driftsom¬råde¬skift til HT Islevdalvej.
28.4.91 Fælles vognløb med 28 ophørt.
26.9.93 Forlænget så mod Carlsro fortsættes ad Rødovre Parkvej til rundkørslen v. Korsdalsvej hvor returneres til Carlsro.
1.4.94 Nyudbud i 4. udbudsrunde: Overtaget af Linjebus A/S København.
28.12.94 Trafikkontorskift til Linjebus A/S City [BF103.9].
3.9.95 Omlagt ved Rådhus¬pladsen så ej Vester¬brogade men V. Vold¬gade-Jernbanegade-Hammerichsgade.
29.10.95-2.6.96 Midlertidigt omlagt pga. etablering af rundkørsel på Højbro Pl. så ej Vingårdsstræde>Fortunstræde>Gl. Strand>Nybrogade mod Rød¬ovre og Højbro Pl.>St. Kirkestræde>Ll. Kongensgade mod Havnegade men Holmens Kanal-Vinde-brogade i begge retninger [TTV2.11.95]. Se også 3.4.96.
?? (ca. 29.10.95 (måske før?)/9.4.96)-2.6.96 “Midlertidigt” omlagt så mod Havnegade ej via Kgs. Nytorv>Tordenskjoldsgade (nu August Bournonvilles Passage>Tordenskjoldsgade) men direkte ad Hol¬mens Kanal>Holbergsgade.
3.4.96-2.6.96 Midlertidige omlægning yderligere omlagt så mod Rødovre ad Holmens Kanal>Ved Stranden og Gl. Strand>Nybrogade som normalt [TTV6.5.96].
14.4.96-2.6.96 “Midlertidigt” omlagt så også mod Rødovre ej via Kgs. Nytorv men direkte ad Holbergsgade-Holmens Kanal.
2.6.96 Nedlagt (26E+550S+28+1+132).

Re: Linie 11/28 og 41/27 (Strøgbussen 100 år) (#2997)

Steen Esbensen skrev 24-06-2013 14:05:

Blot et lille supplement.

Der skrives at fælles vognløb for linuje 27/28 ophørte pr. 28.4.91.

I den forbindelse kan jeg oplyse, at fælles vognløb for linje 28/41 blev første gang lanceret d. 1.10.72.

Steen

Re: Linie 11/28 og 41/27 (Strøgbussen 100 år) (#2998)

ole skrev 24-06-2013 18:12:

Har vi ikke helt glemt linie 29 som jo ogsp var en af de oprindelge strøgbusser (daværende linie 19)?


Ole

Re: Linie 11/28 og 41/27 (Strøgbussen 100 år) (#3000)

Jesper KD skrev 24-06-2013 18:38:

="ole" Har vi ikke helt glemt linie 29 som jo ogsp var en af de oprindelge strøgbusser (daværende linie 19)?
Ole

God pointe. Historien for disse har tidligere været nævnt her på bussnak i anledning af nedlæggelsen af linje 29 for halvandet år siden: viewtopic.php?f=3&t=235&start=0&st=0&sk=t&sd=a#p1932

Re: Linie 11/28 og 41/27 (Strøgbussen 100 år) (#3003)

Jesper KD skrev 24-06-2013 19:19:

="Steen Esbensen" Blot et lille supplement.

Der skrives at fælles vognløb for linuje 27/28 ophørte pr. 28.4.91.

I den forbindelse kan jeg oplyse, at fælles vognløb for linje 28/41 blev første gang lanceret d. 1.10.72.

Steen

Tak for tilføjelsen! Interessant!

Re: Linie 11/28 og 41/27 (Strøgbussen 100 år) (#3004)

ole skrev 24-06-2013 20:24:

Ja selvfølgelig Jesper. Det var jo der 29s historie var.

Har jo sidenhen næsten fået en genfødsel som linie 30, sådan ca :D

hilsen ole