Kildedal efter ny køreplan

S-tog af tredje generation i Høje Taastrup

Dette er et arkiv med de e-mails, der i en årrække fra 2001 blev udvekslet i gruppen S-togspostlisten på YahooGroups. Gruppen var en slags e-mail-baseret forum for S-togsentusiaster, og dens aktivitet døde ud omkring 2008, men med enkelte efterfølgende diskussioner frem til 2014.

Indtil december 2019 var arkivet offentligt tilgængeligt på YahooGroups' hjemmeside, men Yahoos nye ejere har nu slettet alle gruppers arkiver som led i afviklingen af de Yahoo-tjenester, de købte for 4,5 mia. dollars... For at bevare informationen for eftertiden er arkivet flyttet til denne underside til Off-peak. Stort set alle e-mails fra S-togspostlistens arkiv på Yahoo er overflyttet. Dem, der er udeladt, vil ingen savne - heller ikke dem, der skrev dem! Det hele er bevaret, så det er læsbart, men der er visse layoutmæssige fejl, som ikke bliver rettet.

Kontakt Myldretid, hvis du har spørgsmål til S-togspostlistens arkiv.

Alle emner

Kildedal efter ny køreplan (#1231)

Skou Jørgensen, Anders skrev 2007-07-04 15:19:

Her er DSB's svar på mit spørgsmål om Kildedal station om aftenen og i weekends.

Det bliver vist eneste S-station, hvor der ikke altid har været tog hvert 20. minut i hele driftstiden på alle dage - bortset fra de beskårne køreplaner i besættelsestiden?


Anders Skou
- en passager


-----Original Message-----
From: Kundeservice [mailto:...@...]
Sent: Wednesday, July 04, 2007 2:55 PM
To: Skou Jørgensen, Anders
Subject: SV: Kidedal efter ny køreplan

Tak for din mail.

Som erfaret, så er det DSB S-togs plan fra 23. september 2007 at reducere betjeningen af Kildedal station. Baggrunden for den trufne beslutning har været, at kundegrundlaget for den nuværende betjening med 10 minutters drift i alle dagtimer samt 20 minutters drift aften og weekend ikke er til stede i området her flere år efter at stationen blev taget i brug.

Da Kildedal station i sin tid blev planlagt, var det forventet, at området skulle udvikles til et regionalt erhvervsknudepunkt i hovedstadsregionen. De regionale planers ambitionsniveau blev dog senere noget nedtonet, men der var dog fortsat store forventninger såvel hos DSB som hos Ballerup kommune om, at området omkring stationen ville udvikle sig med omfattende erhvervs- og boligbyggeri.

Udviklingen har ikke levet op til disse forventninger. &rsagerne hertil har dels været, at de senere års erhvervsudvikling i hovedstadsregionen primært har fundet sted i centralkommunerne, dels at lokalisering af nye virksomheder i Ballerup kommune er foregået andre steder end på de stationsnære arealer omkring Kildedal station.

I 1999 tog DSB S-tog initiativ til anlæg af et Parker & Rejs anlæg ved den nye station, der på dette tidspunkt var under anlæg midt på åben mark, for på denne måde at forsøge at tiltrække potentielle kunder fra Frederikssundsvejen. På trods heraf har passagerantallet siden stationens åbning ligget lavt - de sidste mellem 200 og 300 dagligt afrejste - et antal der ikke berettiger til en S-togsstation, - og slet ikke med den nuværende høje betjening. Vores normale forudsætninger for anlæg af en ny S-togsstation er en prognose på minimum 6-800 dagligt afrejste indenfor en 3-5 års horisont.

Med den nuværende betjening standser der i alt ca. 190 tog på Kildedal station i løbet af et hverdagsdøgn, for at betjene få hundrede dagligt rejsende - altså i snit godt 1 afrejsende pr afgang. Ved de sidste 3 års tællinger, den seneste 3. november 2005, har der været mellem 8 og 28 afrejsende på hverdagsaftener efter kl. 18.30. Efter kl. 18.30 standser der i dag i alt 38 tog ved Kildedal. I weekenderne har der været mellem 30 og 50 afrejsende pr. dag (lørdage efter kl. 15.00), med maksimalt 4 afrejsende pr. tog.

DSB S-tog a/s foretager løbende en vurdering af betjeningen af hver enkelt station på S-togsnettet og tilpasser omfanget til det faktiske passagergrundlag. Det er også sket for Kildedal station. Reduktion i betjeningen gælder dog kun denne station, - ikke hele Frederikssundsfingeren. Der vil derfor fortsat være 10 minutters drift fra de øvrige stationer på Frederikssundstrækningen i dagtimerne og 20 minutters drift i aftentimer og på lørdag/søndage.

DSB S-tog a/s er en virksomhed, der skal drives så økonomisk effektivt som muligt. Vi er derfor nødt til løbende at vurdere den betjening vi giver hver enkelt station og tilpasse omfanget til det faktiske passagergrundlag. Det er også det der sker for Kildedal station.

Vi vil dog følge udviklingen meget nøje, og foretage den nødvendige justering af betjeningen, så snart der er potentiale for en udvidelse.

Dette er også meddelt Ballerup og den tidligere Ledøje-Smørum kommune på et møde den 9. august 2006, hvor ændringen blev taget til efterretning.

Ligeledes har vi orienteret om baggrunden til de virksomheder, der har henvendt sig om betjeningen.

Med venlig hilsen

Julie Lindskov Jensen
DSB Kundeservice


-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: ...@... [mailto:...@...]
Sendt: 4. juli 2007 14:38
Til: Kundeservice
Emne: Kidedal efter ny køreplan

Anders Skou
Store Regnegade 22
1110 København K
33139441
(...@...) :

Vil DSB oplyse mig, hvilke tog der standser i Kildedal efter den 23. september, i de tidsrum hvor linje C ikke kører til Frederikssund.